O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Koaliční smlouva na volební období 2014 – 2018

Koaliční smlouva na volební období 2014 – 2018 uzavřená mezi Karlovarskou občanskou alternativou, ANO 2011 a Karlovaráky.

OBSAH:
1.    Předmět smlouvy
2.    Personální záležitosti
3.    Programové prohlášení
4.    Základní zásady koaliční spolupráce
5.    Řešení sporů
6.    Závěrečná ustanovení

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

 • Politické hnutí Karlovarská občanská alternativa, IČ : 27034321, se sídlem Zámecký vrch 674/37, 360 01 Karlovy Vary, politické hnutí založené ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů, Č. reg. VS-4429/SDR/1-2006 zastoupeno Ing. Pavlem Žemličkou (dále jen „KOA“)
 • Politické hnutí ANO 2011, oblastní organizace Karlovy Vary, IČ: 71443339, se sídlem 141 00 Praha, Pyšelská 2361/4, politické hnutí založené ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů, Č. reg. MV -48831-4/VS-2012, zastoupeno Čestmírem Bruštíkem, (dále jen „ANO“)
 • Politické hnutí Karlovaráci, IČ : 03152952, se sídlem Závodní 4/12, Karlovy Vary, PSČ 360 06, politické hnutí založené ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů, Č. reg. MV -77440-4/VS-14, zastoupeno MUDr. Josefem Märzem, předsedou hnutí (dále jen „KVC“)

(společně dále jen „Koaliční partneři“ nebo též „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)    Výše jmenovaní účastníci koaliční smlouvy, podepsaní níže uvedenými představiteli, se rozhodli na základě výsledků komunálních voleb konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 vytvořit stabilní, většinovou, demokratickou koalici v Zastupitelstvu města Karlovy Vary na volební období 2014 – 2018;

UZAVÍRAJÍ SPOLU TUTO KOALIČNÍ SMLOUVU:

 1. Předmět smlouvy
  1.1. Koaliční partneři se dohodli na ustavení volených orgánů Statutárního města Karlovy Vary, na programovém prohlášení koalice a na mechanismech budoucího rozhodování a vzájemné komunikace.
 2. Personální záležitosti
  2.1.    Koaliční partneři se zavazují na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Karlovy Vary podpořit volbu primátora, náměstků primátora a dalších radních podle přílohy č. 1 této smlouvy.
  2.2.    Koaliční partneři se zavazují, že nebudou na Zastupitelstvu města vznášet ani podporovat jiné personální návrhy v rozporu s dohodou obsaženou v této smlouvě.
  2.3.    V době nepřítomnosti primátora zastupují primátora náměstci v pořadí, které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
  2.4.    V případě změny některé osoby v Radě města Karlovy Vary podpoří Koaliční partneři volbu takové osoby, která bude navržena tím koaličním partnerem, jemuž orgán příslušel.
  2.5.    Smluvní strany se dohodly, že nominace na obsazování poradních orgánů – komisí a výborů – bude nabídnuta subjektům zastoupených v Zastupitelstvu města Karlovy Vary. Při výběru jednotlivých členů bude upřednostněno vždy odborné hledisko před politickým klíčem.
  2.6.    Smluvní strany se dohodly, že u svých kandidátů budou podporovat jejich účast na jednáních tím, že v případě tří jejich absencí bez omluvy (pro omluvu musí být závažný důvod) budou iniciovat jejich výměnu
  2.7.    Smluvní strany se dohodly na zřízení pracovní skupiny k dokončení procesu pořízení a schválení územního plánu
 3. Programové prohlášení
  Koaliční partneři se shodli na základním programovém prohlášení, jak vyplývá z přílohy č. 2 této smlouvy, a zavazují se jej ve svých konkrétních činech během celého volebního období 2014 -2018 naplňovat.
 4. Základní zásady koaliční spolupráce
  4.1.    Zástupci Koaličních partnerů se zavazují sejít se před každým jednáním Rady města Karlovy Vary a Zastupitelstva města Karlovy Vary k projednání společného postupu na jednání orgánů města.
  4.2.    Koaliční partneři se dohodli, že všechna zásadní rozhodnutí Rady města Karlovy Vary budou přijímána po předchozím vzájemném projednání, přičemž za zásadní rozhodnutí jsou považována zejména:
  (a)    Schvalování rozpočtu města, včetně zásadních rozpočtových opatření (nad 1 milion korun českých), otázky ekonomiky, financí města a dotační politika
  (b)    Územního plánu, výstavby na území města
  (c)    Personální obsazování míst vedoucích odborů magistrátu města
  (d)    Systémové změny v řízení společností zřizovaných městem či společností s majetkovou účastí města a personální obsazování představenstev a dozorčích rad těchto společností
  (e)    Návrhy týkající se privatizace majetku města mimo běžných majetkových dispozic vyplývajících z obvyklého hospodaření s městským majetkem, přičemž za běžné majetkové dispozice jsou považovány dispozice do výše 1.000.000,-Kč (slovy: jednoho miliónu korun českých)
  (f)    Další záležitosti, které označí primátor nebo kterýkoliv náměstek primátora před projednáváním konkrétní věci v radě města a vysloví s tím souhlas nejméně 2/3 členů Rady města
  (dále jen „Zásadní rozhodnutí“).
  4.3.    Pokud v projednávané věci spadající do režimu Zásadního rozhodnutí vysloví nesouhlas dva Koaliční partneři, nelze přijmout rozhodnutí bez dalšího projednání v tzv. dohadovacím procesu.
  4.4.    Maximální délka dohadovacího procesu činí 14 dní. Lze dojít k rozhodnutí, že daná věc snese odkladu a doba projednávání se prodlouží dle dohody Koaličních partnerů.
  4.5.    Danou věc spadající do režimu Zásadního rozhodnutí lze schválit pouze v případě shody všech tří Koaličních partnerů. Pokud ke shodě nedojde, uplatňuje se smírčí řízení.
  4.6.    V případě, že daná věc spadající do režimu Zásadního rozhodnutí nesnese odkladu, vzhledem k hrozícímu prodlení či vzniku škody (během lhůty nedojde ke shodě tří koaličních partnerů), rozhoduje nadpoloviční většina všech členů koalice.
  4.7.    Koaliční partneři se zavazují koordinovat svou činnost v celém průběhu funkčního období.
  4.8.    Otázky spojené s naplňováním této smlouvy a otázky další spolupráce budou pravidelně konzultovány, a to zejména na úrovni Rady města.
  4.9.    Koaliční partneři se zavazují zajistit v Zastupitelstvu města Karlovy Vary nutnou podporu ke schválení všech záležitostí, u nichž bude dohodnuta koaliční podpora v Radě města, pokud se koaliční partneři nedohodnou jinak.
  4.10.    Koaliční partneři budou vystupovat ve vzájemných vztazích podle zásad dobrého partnerství, profesionální spolupráce a slušnosti.
  4.11.    Koaliční partneři se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a zdržet se jakéhokoliv osobního napadání, včetně napadání prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.
  4.12.    Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají, ani nepodpoří na Zastupitelstvu města Karlovy Vary hlasování o změně (odvolání) primátora, náměstků primátora a členů Rady města Karlovy Vary, s výjimkou případů zneužití pravomoci veřejného činitele nebo jiného prokázaného porušení zákona konkrétní osobou.
 5. Řešení sporů
  5.1.    Každá ze smluvních stran této smlouvy či jednotliví zastupitelé účastnící se této smlouvy mají právo a zároveň i povinnost vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé otázce touto smlouvou upravené nebo se této smlouvy dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.
  5.2.    Smírčí řízení se zahajuje na základě písemné žádosti doručené všem subjektům koalice. Prvé jednání bude pak svoláno primátorem či jeho pověřeným zástupcem nejpozději do 5-ti dnů od obdržení žádosti.
  5.3.    Smírčího řízení se zúčastní za každou smluvní stranu 3 vyjednávající osoby a dále jednotliví zastupitelé, kteří smírčí jednání vyvolali.
  5.4.    Smírčí řízení je ukončeno, pokud zúčastněné subjekty dojdou ke shodě v řešení sporné otázky. O výsledku každého smírčího jednání bude vždy sepsán písemný zápis, potvrzený účastníky smírčího jednání. Koaliční partneři uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky a vyžádá-li si to změnu této smlouvy.
  5.5.    Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné nebo neodstranitelné v rámci určeném touto smlouvou a vedly by k zásadním negativním dopadům do programových principů Koaličních partnerů, mohou Koaliční partneři po skončení smírčího řízení přistoupit k jednostranné výpovědi této smlouvy, nejdříve však po 30ti dnech od zahájení smírčího řízení a po marném absolvování alespoň dvou smírčích jednání. V průběhu této lhůty nesmí být záležitost, která je předmětem smírčího řízení, předložena žádným z Koaličních partnerů k rozhodnutí v orgánech Statutárního města Karlovy Vary.
  5.6.    Výpověď této smlouvy musí být učiněna písemně a doručena ostatním Koaličním partnerům.
 6. Závěrečná ustanovení
  6.1.    Tato koaliční smlouva je závazná pro všechny Koaliční partnery.
  6.2.    Tato koaliční smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu a platí na dobu volebního období 2014 – 2018. V průběhu této doby může být měněna výhradně písemným ujednáním všech Koaličních partnerů. Jednostranná výpověď je možná pouze za podmínek uvedených v článku 5 této smlouvy.
  6.3.    Tato smlouva je vyhotovena ve 20-ti stejnopisech. Každá z níže podepsaných osob obdrží po jednom vyhotovení.
  6.4.    Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnými součástmi této koaliční smlouvy.
  6.5.    Tato smlouva bude zveřejněna v plném znění.

Příloha č. 1
Dohoda o volbě a kompetenční náplni primátora, náměstků primátora a personálním složení Rady Statutárního města Karlovy Vary

Uvolnění členové Rady Statutárního města Karlovy Vary:
Primátor (KOA): Ing. Petr Kulhánek
finance a ekonomika; lázeňství, cestovní ruch a dotační politika; část společností zřizovaných nebo založených městem (Karlovarské městské divadlo, Infocentrum města Karlovy Vary); právní servis; vnitřní audit a kontrola; kancelář primátora; městská policie

1. náměstek primátora (ANO): Čestmír Bruštík
odbor rozvoje a investic – investiční záměry, architektura a urbanismus, technický servis (odbor technický, odbor dopravy v mezích působnosti samosprávy, odbor životního prostředí v mezích působnosti samosprávy)

Náměstek primátora (KVC): JUDr. Hana Zemanová
hospodářský rozvoj; odbor majetku města; odbor informačních technologií; správa majetkových účastí města (příspěvkové společnosti, obchodní společnosti a ostatní společnosti města vyjma společností v gesci primátora a ostatních náměstků, případně jim příslušných odborů),

Náměstek primátora (KOA): Mgr. Jiří Klsák
přístupová jednání na Seznam světového dědictví UNESCO; odbor kultury, školství a tělovýchovy; odbor sociálních věcí; část společností zřizovaných nebo založených městem (Karlovarský symfonický orchestr, Městská galerie Karlovy Vary)

Neuvolnění členové Rady Statutárního města Karlovy Vary:

1) KOA: Ing. Pavel Žemlička
2) KOA: Vlastimil Lepík
3) ANO: Vladimír Kvasnička
4) ANO: Iveta Hejnová
5) KVC: MUDr. Josef März

Koaliční partneři se dohodli, že funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Statutárního města Karlovy Vary obsadí KVC, a to MUDr. Pavel Bouška
Koaliční partneři se dohodli, že funkci předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Statutárního města Karlovy Vary obsadí opozice.

Koaliční partneři se dohodli, že funkci předsedy Výboru strategického rozvoje a IPRÚ obsadí ANO.