O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Programové prohlášení koaličních partnerů města Karlovy Vary 2014 – 2018

Obsah:

1. Otevřená radnice a transparentní samospráva

2. Majetek města a smluvní vztahy, rozpočet města, investiční politika

3. Architektura a památky

4. Rozvoj města a urbanismus

5. Lázeňství a cestovní ruch

6. Kultura, sport, volnočasové aktivity

7. Sociální oblast, zdravotnictví

8. Vzdělávání a mládež

9. Životní prostředí a čistota města

10. Bezpečnost města

11. Doprava, městská hromadná doprava

12. Karlovarská karta

1. Otevřená radnice a transparentní samospráva
Transparentnost, otevřená radnice, vytvoření protikorupčního prostředí, efektivně fungující magistrát a eliminace byrokracie, zapojení občanů do diskuse o rozvoji města.

Transparentní jednání a rozhodování zastupitelů
Zastupitelstvo města

 • zveřejňování průběhu, usnesení a zápisu z jednání zastupitelstva města
 • zveřejňování hlasování jednotlivých zastupitelů podle projednaných programových bodů a usnesení zastupitelstva

Rada města

 • zachování přístupu všech zastupitelů na jednání Rady města
 • zveřejňování usnesení i zápisu z jednání Rady města
 • zveřejňování hlasování jednotlivých členů Rady města podle projednaných programových bodů a usnesení rady

Výbory a komise

 • zastoupení všech politických subjektů zastupitelstva v komisích a výborech
 • zveřejňování usnesení i zápisu z jednání komisí a výborů
 • ustavení pracovní skupiny složené ze seniorů, která bude komunikovat s Komisí pro sociální věci a seniory

Transparentní veřejné zakázky

 • zveřejňování veřejných zakázek města a všech společností městem ovládaných
 • exaktní zadání nabídky spolu s údaji konkrétní zakázky zajistí přesnou a spravedlivě srovnatelnou cenovou nabídku uchazečů
 • využití delší doby, nikoliv minimální, pro podání nabídek uchazečů
 • jasné podmínky zadání, smluvní podmínky, výběr i výsledek zadávacího řízení jsou součástí bloku informací ke zveřejněné nabídce
 • konkrétní podmínky jsou obsaženy ve smlouvě či objednávce, která bude zveřejněna dle schválených Zásad o zadávání veřejných zakázek
 • smluvní podmínky zakázky nebudou dodatečně měněny a jejich nedodržení nebude tolerováno

Transparentní nakládání s majetkem

 • jednoznačná pravidla pro pronájem i prodej majetku města
 • jasné podmínky nájmu či prodeje, smluvní podmínky a způsob výběru budou součástí zveřejněné nabídky
 • všeobecné podmínky prodeje či pronájmu budou zveřejněny samostatně
 • zveřejnění informace o realizaci prodejů či pronájmů majetku města společně s kupní či nájemní smlouvou

Vstřícný a profesionální úřad pro občany

 • úřad pro občana – nikoliv občan pro úřad, úřad je místem pomoci a servisu pro občany
 • občan platící veřejnou službu má nárok na její kvalitní poskytování, má právo na informace v pokud možno nejkratším možném termínu
 • příprava podkladů pro možnost přenesení části agend magistrátu do městských čtvrtí

2. Majetek města a smluvní vztahy, rozpočet města, investiční politika

Majetek a smluvní vztahy

 • řádná a účelná správa majetku města
 • město nakládá se svým majetkem tak, aby zabezpečilo komfortní životní úroveň svým občanům i návštěvníkům
 • odpovědným hospodařením s majetkem město zabezpečuje podmínky pro život a podnikání svých občanů a podporuje je

Základním majetkem města je jeho veřejná infrastruktura

 • pečovat s péčí řádného hospodáře a zaměřit na revitalizaci veřejné infrastruktury ve všech městských částech, včetně okrajových (silnice, chodníky, dopravní stavby, opěrné zídky, pěšiny, inženýrské sítě, školy, školky, sportovní zařízení a hřiště, dětská hřiště, parky, plochy zeleně, lázeňské lesy, hřbitovy atd)
 • prioritou je zajištění údržby a obnovy veřejné infrastruktury, která je součástí majetku neprodejného, jehož seznam bude zveřejněn
 • zajistit koncepční využití území vzniklé po odstranění garáží v Jabloňově ulici ve Staré Roli

Byty a bytové domy

 • zachování minimálního městského bytového fondu pro užití ve zvláštních situacích
 • připravit ubytovnu Drahomíra na rekonstrukci
 • podpora výstavby startovacích bytů v lokalitě Krokova, Drahovice

Budovy, objekty a areály v majetku města

 • pečovat s péčí řádného hospodáře o veškerý majetek města (např. Letní kino, Alžbětiny lázně, Městské divadlo, divadlo Husovka, tržní krámky, Lidový dům, sv. Linhart, areál Rolava ad.)
 • aplikace individuálního řešení, vždy po posouzení investiční a provozní náročnosti v poměru k perspektivě jejich využitelnosti

Zahrádkářské kolonie

 • podpora a vytvoření podmínek pro zachování a rozvoj ve stávajících lokalitách
 • hledání a podpora rozvoje náhradních lokalit za kolonie, které ustoupily rozvoji města
 • zajistit nádoby na bioodpad pro zahrádkářské svazy

Lidový dům

 • zpracovat koncepci využití areálu Lidového domu tak, aby se do budoucna stal přirozeným centrem Staré Role

Majetkové případy z minulosti

 • dokončení majetkových sporů z minulosti, včetně vyvození případné odpovědnosti – KV Arena, Golfové hřiště, TEI
 • provést důkladné analýzy všech probíhajících soudních sporů, jejichž účastníkem je město, vyhodnotit úspěšnost města v jednotlivých soudních sporech a na základě provedených analýz případně upravit postup města v jednotlivých řízeních

Rozpočet města

 • pokračovat ve finanční stabilizaci města
 • pro každý rok koncipovat vyrovnaný rozpočet
 • s rozpočtem města nakládat hospodárně a efektivně

Investiční a dotační politika

 • stanovení investičních priorit v ročním, tříletém a pětiletém výhledu s návazností na Strategický plán rozvoje města (SPURM) a Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
 • zapojení odborné a široké veřejnosti prostřednictvím diskusních fór do diskuse o investičních prioritách
 • aktivní přístup ve vyhledávání dotačních prostředků ke kofinancování investic, se zvláštním důrazem na programovací období 2014+
 • dosažení poměru mezi investičními a běžnými výdaji 1/3 : 2/3
 • směřování investic primárně do realizace zařízení pro péči o seniory, městských komunikací, pokračování rekonstrukcí škol a školek, do revitalizace Alžbětiných lázní, tržních krámků v Lázeňské ulici a dalších potřebných součástí městské infrastruktury, spolupráce s Karlovarským krajem na revitalizaci Císařských lázní
 • dokončení IPRÚ
 • pořízení a schválení nového územního plánu do konce roku 2015
 • příprava rozvojových území
 • zpracování strategie nakládání s pozemky města i k výstavbě v městském intravilánu
 • zajistit prostředky z evropských fondů na ochranu památek a léčivých zdrojů a kolonád
 • vyhodnotit současný stav dopravy na Divadelním náměstí a zpracovat studii změny dopravního režimu směrem k jejímu omezení a naplnění funkce klidové zóny

3. Architektura a památky

Architektura historického jádra města

 • zachování genia loci Karlových Varů
 • dokončení procesu zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO v mezinárodní sériové nominaci s nejvýznamnějšími evropskými lázeňskými městy
 • zodpovědný přístup k historicky a kulturně cennému území, ochrana před projekty, které nejsou v souladu s prostředím rozsahem a zpracováním investičního záměru, kvalitou projektu, užitým materiálem fasád a střech a celkovým hmotovým řešením
 • naplňování zásad a metodiky tvorby novostaveb v památkově chráněných sídlech, respektování historické parcelace, hmotové a výškové řešení a zachování charakteru střech, tak, aby byl vytvořen harmonický a citlivý soulad s existující architekturou v již historicky stabilizovaném území
 • aktivní náprava zanedbávané regenerace městské památkové zóny
 • uplatnění institutu architektonické soutěže
 • podpořit projekty na ochranu městských památek
 • intenzivní podpora propagace památek i architektury, ve spolupráci s hotely a lázeňskými domy

Povýšení stupně ochrany historického jádra jako krok na seznam UNESCO

 • povýšení stupně ochrany z památkové zóny na památkovou rezervaci
 • dopracování nezbytné dokumentace a Plánu ochrany památkové rezervace či památkové zóny

Architektura dalších městských částí

 • podpora stavebních záměrů, které budou odpovídat svým rozsahem a kvalitou požadovanému účelu, v souladu s existujícími strategickými dokumenty
 • podpora stavební aktivitám, které svým pojetím usnadní a zpříjemní život obyvatel města –  tvorba parků, zelených ploch pro odpočinek, dětská hřiště, kvalitní dopravní systém, včetně dořešení problému parkování ve městě

4. Rozvoj města a urbanismus

 • důsledné prosazování respektování pravidel a kritérií pro novou výstavbu
 • zapojení odborníků a veřejnosti do projednávání a plánování zásadních rozvojových projektů
 • vytvořit podmínky pro vstup nových investorů
 • zapojit se více do spolupráce s nejbližšími městy, kde jsme schopni zajistit rychlou dopravní dostupnost, v otázce tvorby průmyslových zón a zaměstnanosti
 • pokračující snaha a jednání s okolními obcemi o jejich připojení k městu Karlovy Vary ve formě městských částí

Regulace výstavby

 • soulad výstavby objektů s tradicí a pojetím koncipování staveb v posuzovaném území, respektování požadavků územního plánu
 • dopracování regulace územního plánu
 • rozhodování na základě odborných podkladů, nezávislého hlediska a rozvojových požadavků města
 • zpracování regulačních plánů pro vybrané lokality

Architektonický dozor

 • dohled nad architektonickou úrovní připravovaných staveb jednotlivých investorů
 • u významných staveb města nebo k návrhu využití či zastavění významných lokalit bude preferováno zadání projektových prací formou architektonické, popřípadě urbanistické soutěže

Koncepce rozvoje města

 • průběžná aktualizace zásadního koncepčního materiálu rozvoje města, Strategického plánu udržitelného rozvoje města (SPURM), zapojení veřejnosti do diskusí o prioritách dalšího rozvoje
 • nejvyšší prioritou je exaktní zpracování nového územního plánu s respektováním odborných hledisek tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj města, přičemž nelze připouštět jeho účelové změny

Dolní nádraží a přilehlé území

 • podpořit za stanovených podmínek vzešlých z Územní studie největší urbanistický projekt ve městě, který přinese revitalizaci Dolního nádraží a přilehlých prostor včetně komunikací a infrastruktury spolu s projektem modernizace hlavní přestupní stanice MHD směrem k jejímu multifunkčnímu využití pro MHD, propojení s železniční, regionální i dálkovou dopravou a parkovacím domem.
 • Podpora městské tržnice (tržiště) v návaznosti na uvedený komunikační uzel

Horní nádraží

 • aktivní komunikace se správou železničních a dopravních cest (SŽDC), která povede ke komplexní revitalizaci území Horního nádraží a návazně jeho propojení na centrum města.

5. Lázeňství a cestovní ruch

Zachování lázeňského rázu města

 • uchování a rozvoj Karlových Varů jako tradiční lázeňské a kulturně-historické destinace
 • podpora lázeňství a cestovního ruchu jako klíčové oblasti pro ekonomiku města a největšího nositele zaměstnanosti ve městě
 • podpořit omezení individuální dopravy v lázeňském území a podpořit výstavbu parkovacích domů, záchytných parkovišť a výstavby navigačního a informačního systému

Ochrana přírodních léčivých zdrojů – Statut lázeňského místa

 • uplatňovat dikci nového Statutu lázeňského místa, stěžejního dokumentu pro účinnou ochranu cenného lázeňského území
 • podpora objektivního, vědecky podloženého prokazování účinnosti tradiční lázeňské léčby – podpora rozvoje činnosti Balneologického institutu

Zkvalitnění propagace města

 • cílená a efektivní propagace města v rámci České republiky a zahraničí
 • poskytování profesionálního informačního servisu pro návštěvníky města současné, budoucí a potencionálně budoucí
 • podpora role Infocentra a jeho prostřednictvím podpora moderního destinačního managementu
 • intenzivní využití spolupráce s přirozenými partnery, kterými jsou na jedné straně Karlovarský kraj a příslušné státní orgány, na straně druhé pak individuální podnikatelské subjekty a jejich oborová profesní sdružení
 • smysluplná koordinace subjektů, v nichž má město možnost kontroly – společnosti s účastí města, městem vlastněné, kontrolované či zřizované, odborné komise Rady města a poradní orgány – nebo je přímo řídit tak, aby byl maximalizován synergický efekt

Vytváření vhodného prostředí pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství

 • využití potenciálu Karlových Varů v oblasti cestovního ruchu jako destinace s kulturně-historickým dědictvím města a regionu, destinace hostící vrcholné sportovní události, destinace golfové a kongresové
 • využití synergického efektu jednotlivých aktivit k podpoře a doplnění primární oblasti – lázeňství
 • důraz na podporu kvality služeb v lázeňství a cestovním ruchu s odpovídající strategií v oblasti investic, marketingu a dalších činností zajišťujících podmínky pro návštěvníky města a fungování systému jako celku
 • podpořit rozvoj kongresové turistiky s rozvojem nových trendů v cestovním ruchu
 • podpora vzniku vzdělávacího systému v lázeňském lékařství, balneologii, fyzioterapii – zakotvení fakulty/katedry veřejné vysoké školy v KV
 • aktivně spolupracovat s Karlovarským krajem na rozšíření leteckých linek
 • spolupracovat s ostatními městy trojúhelníku na poli sdílení kultury a cestovního ruchu

Karlovy Vary – lázně i pro obyvatele města

 • přiblížení lázeňství obyvatelům města
 • podpora rozvoje lázeňské infrastruktury pro obyvatele Karlových Varů

6. Kultura, sport a volnočasové aktivity

Grantová politika – preambule

 • během roku 2015 na základě objektivních údajů vyhodnotit stávající systém podpory kultury a sportu, případně tento systém revidovat tak, aby byl rovnocenný, vyvážený a proporčně spravedlivý, zohledňující efektivitu vynaložených prostředků podle stanoveného klíče
 • zachovat stávající kulturní, sportovní i volnočasové aktivity, včetně KSO jako symfonického tělesa, zabývat se možnostmi zvýšení podpory i vrcholového sportu a vytvářet podmínky pro vznik nových společensko-kulturních aktivit

6.1 Kultura
Podpora festivalů a stálých akcí – na bázi dotací

 • zachování a podpora tradičních kulturních akcí, jako jsou MFF, Jazzový festival, folklorní festival apod.
 • zachování stávajících tradičních akcí pořádaných městem
 • podpora významných akcí přitažlivých z hlediska cestovního ruchu
 • podpora kulturních akcí pro mladé lidi – kluby, festivaly
 • podpořit kulturní vyžití i pro střední generaci a seniory – pravidelné tance s živou hudbou, odpolední čaje, zábavy apod.

Karlovarský symfonický orchestr

 • zachování současné finanční podpory orchestru v roce 2015, zpracování analýzy hospodaření orchestru, na základě jejíchž výsledků bude podpora případně upravena
 • vytvoření prostoru pro vlastní komerční činnost a zvýšení samofinancování tělesa, včetně propagace a marketingu v rámci lázeňského trojúhelníku
 • zapojení orchestru ve větší míře do aktivit směrem k seniorům
 • pokračování snahy o zapojení Karlovarského kraje a dalších měst regionu do podpory KSO

Městské divadlo, divadelní činnost

 • zachování nabídky vlastní profesionální divadelní tvorby v Městském divadle při průběžném vyhodnocování její úspěšnosti
 • podpora místní divadelní tvorby v jednotlivých spolcích na bázi dotací

Městská galerie

 • zachování stávajícího prostoru galerie
 • zachování prostoru města pro prezentaci v galerii, s výstavami regionálních výtvarníků

Divadlo Husovka

 • zachovat prostor pro klubovou tvorbu
 • dokončit rekonstrukci celého areálu Husovky

Lidový dům

 • podporovat kulturní aktivity v Lidovém domě jako kulturně společenském centru ve Staré Roli

Letní kino

 • zajistit co nejširší využití areálu pro kulturní aktivity v letních měsících

KV Aréna

 • zpracování koncepce pro využití KV Areny jako kulturního centra pro významné akce

6.2  Sport a volnočasové aktivity
Každodenní a rekreační sport pro občany

 • rozvíjet sportovní zařízení v majetku města a městem podporovaná pro potřeby veřejnosti – školní hřiště, tělocvičny, sportovní haly i víceúčelové
 • podpora sportu, zejména mládežnického, včetně podpory dobrovolných trenérů mládeže, tj. klubů a oddílů, které dlouhodobě a kvalitně s mládeží pracují
 • podpora sportovních aktivit hendikepovaných sportovců a sportujících seniorů

Vrcholový a výkonnostní sport

 • podpora sportovním odvětvím, jejichž výsledky budou zviditelňovat Karlovy Vary v republikovém i mezinárodním měřítku
 • hledání možnosti stabilní podpory ledního hokeje jako největšího sportovního odvětví, analýza možnosti majetkové účasti města v klubu spojená s analýzou dopadů na ekonomiku města a analýzou rizik
 • efektivní kontrola využívání městských financí poskytovaných na účely vrcholového a výkonnostního sportu
 • podpora akci Vyhlašování nejlepších sportovců města a Sportovní unie Karlovarska

Vize sportovních Karlových Varů

 • v návaznosti na budovaná sportovní centra nabídnout všechny přednosti města pro konání význačných sportovních a kulturních akcí, ale i běžných sportovních soustředění
 • podpora vrcholných sportovních akcí národního a mezinárodního významu

KV Aréna a další sportoviště – bazénové centrum, hala pro míčové sporty

 • efektivní řízení a kontrola hospodaření těchto zařízení s důrazem na hospodárné a účelné čerpání finančních prostředků
 • intenzivní a efektivní využití všech sportovišť

7. Sociální oblast, senioři

7.1 Sociální služby
Koncepce poskytování sociálních služeb

 • podpora poskytování sociálních služeb a dalších činností v této oblasti:
 • pro osoby se zdravotním postižením: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny
 • sociální prevence pro děti a mládež: nízkoprahová denní centra pro děti a mládež, podpora prevence sociálně patologických jevů s důrazem na oblast prevence kriminality a protidrogové prevence
 • sociální prevence s ohledem na potřeby území: azylové domy, domy na půl cesty
 • sociálního poradenství na úrovni obcí s rozšířenou působností
 • podpora vzniku chráněné dílny pro zaměstnávání našich handicapovaných spoluobčanů

Podpora neziskových nestátních organizací poskytujících sociální služby

 • podpora kvalitním dlouholetým poskytovatelům sociálních služeb
 • finanční i nefinanční podpora v činnosti NNO pro občany města Karlových Varů

Zajištění kapacity pobytové služby sociální péče

 • příprava a realizace pobytových zařízení – domov důchodců, domovy s volitelnou pečovatelskou službou, hospic, penzion pro důchodce v lokalitě Okružní, Stará Role
 • aktivní vyhledávání investorů pro stavbu těchto zařízení

Bezbariérový přístup u veřejných budov ve vlastnictví města

 • aplikace schváleného generelu bezbariérových tras a bezbariérové dopravy
 • další rozšíření přístupnosti osobám s omezenou možností pohybu a orientace – nejedná se pouze o vozíčkáře a tělesně postižené, ale i osoby zrakově a sluchově postižené, osoby s kočárky apod. důsledným dohledem stavebního úřadu při stavebním a kolaudačním řízení

7.2  Zdravotnictví

 • větší spolupráce s Karlovarskou krajskou nemocnicí
 • poskytnout součinnost a spolupracovat při případném zřízení PAZS v Karlových Varech

8. Vzdělání a mládež

 • podpora vzdělávání a školství jako zásadní investice do vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel Karlových Varů
 • podpora rozvoje vysokého školství ve městě
 • materiální podpora v rámci vybavenosti základních a mateřských škol
 • zvýšení důrazu na získávání finančních a materiálních zdrojů – využití operačních programů fondů EU, dotací Karlovarského kraje, sponzoringu soukromých firem
 • sledování aktuálních informací o demografickém vývoji obyvatelstva Karlových Varů, naplněnosti a kapacity školských zařízení a příjem adekvátních opatření
 • zajištění metodické podpory vedení škol ze strany příslušných odborů města Karlovy Vary
 • podpora aktivit, které nabízejí celoživotní vzdělávání občanů ve všech oblastech jejich života
 • zvýšení podpory projektům, které pomohou eliminovat nežádoucí sociálně patologické jevy dětí, žáků a mládeže
 • snížení ceny školkovného (pobytného) pro karlovarské děti v maximální možné míře, případně jeho eliminace
 • připravit koncept městských jeslí

9. Životní prostředí a čistota města

 • stálý důraz na zlepšování čistoty města

Zkvalitnění systému nakládání s odpady – podpora třídění a recyklace odpadu

 • optimalizace a posílení sítě lokalit umístění sběrných nádob na tříděný odpad
 • umísťování velkoobjemových kontejnerů a zajištění jejich pravidelného odvozu, jednou ročně možnost odvozu domácího odpadu vyhlášením tzv. „hromádek“
 • zefektivnění činnosti sběrných dvorů, posílení mobilního sběru nebezpečných odpadů a zajištění vyšší informovanosti o jejich službách
 • likvidace černých skládek
 • zavedení systému nakládání s bioodpady
 • realizace soustavné informační a propagační kampaně v Radničních listech
 • rozpracovat možnost vypsání komplexního výběrového řízení pro svoz a likvidaci odpadu tak, aby v budoucnu byla v Karlových Varech jen jedna svozová společnost s cílem minimalizace ceny za odvoz pro domácnosti

Teplárna

 • vyhodnotit a podpořit možnost investic do nových technologií s cílem snížení ceny tepla a zvýšení ochrany životního prostředí
 • vytvořit podmínky pro snížení ceny tepla ve městě

Údržba a rozvoj ekologické veřejné dopravy

 • podpora obnovy a dalšího rozšíření vozového parku autobusů MHD s důrazem na ekologii a ekonomiku jejich provozu
 • podpora nízkopodlažních autobusů a tím doplnění vysoce užitné hodnoty MHD
 • hledání dalších možností jak v lázeňské i obchodní části města využívat ekologické způsoby dopravy

Šetrné nakládání s lázeňskými lesy

 • údržba lázeňských lesů s cílem zvýšení plochy původních dřevin
 • spolupráce se soukromými subjekty na obnově lesních altánů, památných míst a vyhlídek
 • zajištění kvalitního značení a vybavení vycházkových tras pro využití obyvatel města i jeho lázeňských hostů

Rozvoj veřejné zeleně a parků

 • větší míra realizace parkových úprav a nové výsadby zeleně i mimo centrum Karlových Varů
 • zajištění dostatečné údržby těchto ploch
 • účinná podpora práce Správy lázeňských parků v údržbě stávající zeleně i v kultivaci ploch zanedbaných
 • striktní dodržování územního plánu a vyhlášky města týkající se ochrany městské zeleně
 • podpořit výsadbu květin a zeleně ve vhodných lokalitách města a rozšířit počty závěsných květinových košů
 • udržovat pítka, lavičky a městský mobiliář a sjednotit městský informační systém
 • využít území od Galerie umění, kolem letního kina, Poštovního dvora a Beethovenova pomníku k vybudování botanického parku

Zajištění čistoty města

 • pravidelné čištění města bez výraznějších omezení pro obyvatele
 • posílení ručního čištění města, zejména pěších zón
 • pravidelné a systémové využití veřejně prospěšných prací pro zlepšení čistoty vnitřních i okrajových částí města
 • zapojení městské policie do monitorování čistoty města a operativní hlášení problémových lokalit
 • snížení poplatku ze psů a zvýšení počtu košů na psí exkrementy

Další činnosti na úseku ochrany životního prostředí

 • prosazování důsledné ochrany přírody a krajiny, podpora účinné metody likvidace invazních rostlin (bolševník, křídlatka, netýkavka)
 • opatření k minimalizaci hlukově náročných stavebních a rekonstrukčních prací v lázeňském území v průběhu hlavní lázeňské sezóny
 • zmapování staré ekologické zátěže na území města a zajištění jejího zabezpečení

Podpora cyklistiky

 • podpora dobudování cyklostezky Ohře přes městské části Tuhnice, Dvory, Doubí a Tašovice
 • vytvoření páteřní sítě cyklostezek, která umožní bezpečný průjezd cyklistů městem
 • postupná integrace cyklodopravy podle schváleného generelu

10. Bezpečnost města

 • pokračování v modelu mobilní obchůzkové služby městské policie, zvýšení efektivity její činnosti v okrajových částech města, zvláště v pěších zónách pěší hlídky
 • modernizace a rozšíření MKS – městského kamerového systému, modernizace služební techniky
 • posílení dohledu u dětských hřišť, škol, sportovních a volnočasových areálů
 • důraz na profesionalitu městské policie

11. Doprava, městská hromadná doprava

 • úprava sazby ročního předplatného v MHD: děti, studenti základních a středních škol a důchodci od 65 let za 1 Kč denně v roce 2015, provedení analýzy hospodaření DPKV a rezerv rozpočtu s vyhodnocením dalšího možného snížení tarifů
 • zajistit realizaci promyšlených a s občany prokonzultovaných rekonstrukcí komunikací ve městě; hlavním hlediskem při rekonstrukci bude ideální využití komunikací a dostatek parkovacích míst; příprava konkrétního plánu nového osvětlení ulic
 • zajistit prioritu oprav komunikací, které používá MHD a dále příjezdové komunikace ke zdravotnickým zařízením, které intenzivně využívají sanitky

12. Karlovarská karta

 • nabídnout občanům ucelený systém funkcí Karlovarské karty, která v sobě kromě přepravní karty zahrnuje elektronickou peněženku, čtenářskou kartu do knihoven, sportovišť, bazénů, kartu pro nákup vstupenek, kartu přístupových, stravovacích a docházkových systémů a studentský průkaz