O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstva obcí

Při volbách do zastupitelstva města se o přízeň voličů uchází 12 zaregistrovaných volebních stran, volit se bude 35 členů zastupitelstva. Pro Zastupitelstvo města Karlovy Vary je jen jeden hlasovací lístek většího formátu, který je oboustranný, a jsou na něm uvedeny všechny kandidující strany.
Doporučujeme všem voličům informovat se na nástěnce ve volební místnosti o odvolání, vzdání se kandidatury, případně o úmrtí kandidáta od doby registrace kandidátní listiny z následujjcích důvodů: Pokud po registraci kandidátní listiny nastane jedna ze tří výše uvedených situací, tedy vzdání se kandidatury, její odvolání, případně úmrtí kandidáta, zůstávají podle platného zákona údaje o kandidátovi na kandidátní listině i hlasovacím lístku, avšak při zjišťování výsledku voleb se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží, zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební strany. Zákon vychází z předpokladu, že každý volič má právo “sestavit” zstupitelstvo v obci podle vlastních představ. Proto má tolik hlasů, kolik je stanovený počet členů zastupitelstva – v našem případě 35.

Svou představu o voleném zastupitelstvu volič může realizovat následujícími způsoby:

•    Volit jednotlivé kandidáty různých volebních stran označením křížkem před jménem kandidáta na hlasovacím lístku-nejvýše však 35.

•    Volit jednu volební stranu tím, že ji označí křížkem ve čtverečku před jejím názvem. Takto může volit nejvýše jednu volební stranu. 
(x KARLOVARÁCI)

•    Kombinací předchozích dvou variant, a to následujícím způsobem: Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Pokud volič označí jednu stranu a navíc i některé její jednotlivé kandidáty, k označení přednostních hlasů jednotlivých kandidátů této označené strany se při těchto volbách nepřihlíží. Podrobná metodika hlasování bude obsažena informaci pro voliče, kterou každý volič obdrží poštou společně s hlasovacím lístkem na ardesu trvalého bydliště.Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise, a po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz