O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Programové prohlášení koaličních partnerů ve městě Karlovy Vary pro volební období 2018 – 2022

Koalice složená z Hnutí ANO 2011, Hnutí Karlovaráci a ODS si na základě mandátu, získaného od občanů pro volební období 2018–2022, vytyčila následující kroky, které považuje za klíčové při správě a rozvoji města Karlovy Vary.

Cílem všech zvolených členů koalice je rozvoj města s dlouhodobou koncepcí, která musí mít podporu nejen odborné veřejnosti, ale i co nejširšího spektra zvolených zastupitelů a občanů. Proto budeme pečlivě zvažovat veškeré návrhy a náměty bez ohledu na to, kdo je předloží.

Členové koalice se zavázali k maximální spolupráci v rámci koaliční dohody a k vzájemnému prosazování všechcílů, směřujících zejména ke zlepšení kvality života občanů města Karlovy Vary a ke zkvalitnění služeb pro všechny občany města Karlovy Vary.

 

Koalice se při správě města Karlovy Vary bude řídit především těmito principy a zásadami.

Kvalitní a transparentní výkon veřejné správy:

 • Dodržovat zásady efektivity, kvality a průhlednosti.
 • Výkon veřejné správy profesionálně a transparentně
 • Upřednostnění stávajících zákonných možností před zaváděním dalších regulací novými vyhláškami či nařízeními.

 

Efektivní vynakládání prostředků města:

 • Formou promyšlené úspory a efektivního vynakládání běžných provozních výdajů docílit navýšení výdajů na investiční výstavbu města,.
 • Adekvátně reagovat na aktuální změny ve vyhlašovaných operačních programech tak, aby město bylo schopno čerpat co nejvíce finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů.

 

Důraz na plánované financování rozvojových aktivit dle přijatého střednědobého plánu:

 • Vypracování střednědobého integrovaného plánu rozvoje města jako základního výchozího materiálu pro plánovité investování a hospodaření města.
 • Účelné směřování finančních zdrojů na jasně a jednoznačně stanovené priority.

 

Podpora podnikání a propagace města:

 • Upřednostnění dlouhodobých podnikatelských záměrů s předpokladem trvalého působení ve městě.
 • Propagace města Karlovy Vary jako významného lázeňského centra s bohatými historickými, duchovními a kulturními tradicemi, a tonejen v zahraničí, ale zejména v České republice.

 

Ochrana zdraví, života a majetku občanů:

 • Bezpečnost města, jeho obyvatel a návštěvníků je jednou ze základních koaličních priorit.
 • Městská policie působící především jako prevence na ulicích, před školami a  na potenciálně rizikových místech.

 

 Informovanost občanů:

 • Včasně, cíleně a aktuálně informovat občany města o významných skutečnostech a připravovaných rozhodnutích veřejné správy.

 

Hospodaření a správa majetku:

Základním úkolem hospodářské politiky je dlouhodobě vyrovnané hospodaření.

Budeme řádně spravovat majetek města a odpovědným hospodařením s majetkem  zabezpečíme podmínky pro život a podnikání svých občanů.

 • Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města bude stabilní rozpočet města.
 • Budeme klást důraz na hospodárné nakládání s majetkem města.
 • Budeme důsledně využívat nástroje pro zajištění úspor.
 • Budeme orientovat grantovou a dotační politiku města na podporu veřejně prospěšných aktivit obohacujících život v Karlových Varech.
 • Budeme vyhledávat dotační možnosti v jednotlivých operačních programech, tak jak budou vypisovány.

 

Výstavba, územní rozvoj  a investiční politika:

 • V rámci tvorby nového územního plánu se zaměříme na aktualizaci výběru nejvhodnějších lokalit pro novou hromadnou a individuální bytovou výstavbu a to s cílem zamezit úbytku počtu obyvatel města v posledních letech, resp. dosáhnout jeho nárůstu.
 • Zkvalitníme přípravné práce pro jednotlivé investiční projekty
 • Budeme podporovat projekty, které přispějí k revitalizaci města a zároveň vytvoří pracovní příležitosti pro jeho obyvatele.
 • Budeme pokračovat v úsilí zlepšit stav veřejných prostranství a městské zeleně.
 • Nastavíme systém odborných kontrol všech mostů, lávek ve městě,opěrných zdí.
 • Zajistíme údržbu a obnovu veřejné infrastruktury
 • Ubytovnu Drahomíra zrekonstruujeme a upravíme na byty a startovací byty pro mladé rodiny.
 • Podpoříme bytovou výstavbu v lokalitě Krokova v Drahovicích.
 • Dokončíme územní plán města.
 • Zrealizujeme opravu a zprovoznění karlovarského krematoria.
 • Zajistíme prostředky z evropských fondů na ochranu památek a léčivých zdrojů a kolonád.
 • Vyhodnotíme současný stav dopravy v lázeňském území a zpracujeme studii změny dopravního režimu směrem k jejímu omezení a naplnění funkce klidové zóny.

 

Sociální politika a zdravotnictví:

Budeme usilovat o rozšíření současné nabídky služeb pro seniory. Hlavním cílem sociální politiky bude zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně, zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení i podpory specializovaným neziskovým organizacím.

 • Podpoříme případnou výstavbu nového domu pro seniory s volitelnou pečovatelskou službou.
 • Podpoříme modernizaci domů s pečovatelskou službou.
 • Formou grantů a účelových dotací budeme podporovat neziskové organizace, které poskytují sociální a podpůrné služby pro různé skupiny obyvatel.
 • Nastavíme spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí.
 • Zřídíme nové kontaktní místo na Magistrátu města pro seniory – SENIOR POINT, kde zaškolený úředník pomůže seniorům vyřídit jejich záležitosti.
 • Vytvoříme program na podporu volnočasových aktivit pro seniory.

 

Školství a volnočasové aktivity:

Budeme podporovat vzdělávání a školství jako zásadní investice do budoucnosti.Koncepci rozvoje jednotlivých škol budeme i nadále vytvářet s respektem k rozvíjejícím se trendům ve vzdělávání.

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci stávajících školních budov včetně vnitřního vybavení.
 • Podpoříme preventivní programy na zlepšení školní atmosféry, prosazování zdravého životního stylu a práce s žáky ve smyslu prevence rizikových forem chování (šikana, záškoláctví, projevy rasismu a xenofobie, vandalství, apod.).
 • Zasadíme se o uplatňování zásad zdravé výživy a moderních trendů v jídelních provozech.
 • Podpoříme aktivity, které nabízejí celoživotní vzdělávání občanů ve všech oblastech jejich života.
 • Schválíme příspěvek jeden tisíc korun českých Kč dětem při nástupu do první třídy ZŠ.
 • Budeme podporovat činnost neziskových organizací v oblasti sportovní výchovy mládeže, mimoškolní činnost dětí a mládeže a společné aktivity rodin s dětmi.
 • Budeme podporovat otevření pobočky státní vysoké školy ve městě.
 • Zatraktivníme areál Rolava, vybudujeme zázemí pro maminky s dětmi.

 

Kultura a společenské aktivity:

Budeme podporovat obohacení života prostřednictvím kulturních a společenských aktivit. Budeme je rozvíjet s úctou ke kulturnímu a historickému dědictví, dlouhodobým tradicím. Budeme nadále usilovat o co nejvyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných městem.

 • Budeme podporovat snahu KSO zvýšit samofinancování tělesa, včetně propagace a marketingu v rámci lázeňského trojúhelníku podporou prostoru pro vlastní komerční činnost.
 • Budeme se snažit zapojit KSO ve větší míře do aktivit směrem k  obyvatelům města.
 • Podpoříme vznik mladé divadelní scény.
 • Budeme se snažit oživovat veřejný prostor formou projektů podporujících zapojení veřejnosti.
 • Zachováme a podpoříme tradiční kulturní akce, jako jsou MFF, Jazzový festival, folklorní festival apod.
 • Podpoříme kulturní akce pro mladé lidi – kluby, festivaly.
 • VyužijemeKV Arenu také jako kulturní centrum pro významné akce.
 • Podpoříme kulturní aktivity v Lidovém domě jako kulturně společenském centru ve Staré Roli.
 • Budeme hledat smysluplné využití bývalého areálu Vodárny v Tuhnicích pro volnočasové aktivity v návaznosti na stávající areál Meandru.
 • Zajistíme podporu PR kulturních aktivit města v médiích ostatních měst i Karlovarského kraje.

 

Sport a tělovýchova:

Budeme podporovat sport a tělovýchovu, které umožní účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti. Chceme při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na sportovní tradice města, respektovat specifické podmínky jak města, tak regionu. Dále zachovat a rozvíjet postavení města Karlovy Vary jako regionálního centra sportu a tělovýchovy.

 • Budeme i nadále podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže zejména prostřednictvím grantového systému a budeme hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj.
 • Budeme rozvíjet sportovní zařízení v majetku města, vypracujeme Koncepční materiál o správě, údržbě a rozvoji sportovních zařízení.
 • Budeme podporovat výkonnostní a mládežnický sport, včetně podpory dobrovolných trenérů mládeže, tj. klubů a oddílů, které dlouhodobě a kvalitně s mládeží pracují.
 • Podpoříme sportovní kluby, které na nejvyšší úrovni vrcholového sportu v kategorii dospělých, zásadním způsobem napomáhají zviditelnění a propagaci našeho města nejen na republikové, ale i na mezinárodní úrovni a které mají významnou podporu veřejnosti.
 • Vyřešíme chybějící sociální zařízení a zázemí v areálu Meandru.
 • Připravíme projekt na rekonstrukci sportovního areálu v Drahovicích.
 • Budeme se snažit o využití všech sportovišť ve městě.
 • Budeme pokračovat ve výstavbě cyklistických stezek.
 • Budeme podporovat vrcholné sportovní akce národního a mezinárodního významu.

 

Doprava a životní prostředí :

Zajištění dopravy v odpovídající kvalitě a rychlosti služeb, zvláště pak ve specifickém prostředí lázeňského města.Chcememít zdravé a čisté město, ve kterém se bude občanům města dobře žít, ale i pobývat lázeňským hostům z celého světa.

 • Budeme komplexně řešit opravu chodníků a jejich osvětlení, vystavíme chodník mezi Sedlecem a Růžovým Vrchem.
 • Dokončíme studii dopravy v klidu s podporou výstavby parkovacích domů a záchytných parkovišť.
 • Podpoříme zachování zdroje tepla CZT s cílem dosáhnout minimalizaci emisí.
 • Podpořímealší rozšíření vozového parku autobusů MHD s důrazem na ekologii a ekonomiku jejich provozu.
 • Upravíme sazby ročního předplatného v MHD: děti, studenti základních a středních škol a důchodci od 65 let zdarma, u ostatních budeme hledat možnosti postupného zlevňování MHD.
 • Budeme podporovat optimalizaci jízdních řádů a provozu MHD.
 • Dále budeme rozvíjet projekt Karlovarské karty.
 • Budeme podporovat elektromobilitu
 • Prodloužíme dobu vjezdu do obchodně správního centra pro zásobování
 • Rozpracujeme možnost vypsání komplexního výběrového řízení pro svoz a likvidaci odpadus cílem minimalizace ceny za odvoz pro domácnosti.
 • Zlepšíme zimní údržby chodníků a ulic.
 • Budeme podporovat kvalifikované posouzení zeleně a vzrostlých stromů a následné odborné a koncepční zásahy.
 • Budeme spolupracovat při obnově lesních altánů, památných míst a vyhlídek.
 • Z evropských zdrojů (Evropské investiční banky) chceme podpořit výstavbu dendrologické stezky.
 • Využijeme tvořivých schopností mladých a zájmových akcí škol při péči o jednotlivé části parků.

 

Lázeňství a cestovní ruch:

Budeme rozvíjet Karlovy Vary jako tradiční lázeňské a kulturně-historické destinace, podpoříme lázeňství a cestovní ruch jako klíčové oblasti pro ekonomiku města a největšího nositele zaměstnanosti ve městě.

 • Opravíme technologie pramenů i Vřídla pod stávající Vřídelní kolonádoua začneme s přípravou vypsání veřejné architektonické soutěže na řešení prostoru dnešní Vřídelní kolonády.
 • Zaměříme se na cílenou a efektivní propagaci města v rámci České republiky a zahraničí.
 • Budeme využívat potenciálu Karlových Varů v oblasti cestovního ruchu jako destinace s kulturně-historickým dědictvím města a regionu, destinace hostící vrcholné sportovní události, destinace golfové a kongresové.
 • Podpoříme vytvoření navigačního a informačního systému.
 • Budeme klást důraz na podporu kvality služeb v lázeňství a cestovním ruchu s odpovídající strategií v oblasti investic, marketingu a dalších činností zajišťujících podmínky pro návštěvníky města a fungování systému jako celku.
 • Podpoříme rozvoj kongresové turistiky s rozvojem nových trendů v cestovním ruchu.
 • Podpoříme vznik vzdělávacího systému v lázeňském lékařství, balneologii, fyzioterapii – zakotvení fakulty/katedry veřejné vysoké školy ve městě.
 • Budeme spolupracovat s Karlovarským krajem na rozšíření leteckých linek.
 • Budeme se snažit přiblížit lázeňství obyvatelům města.
 • Budeme podporovat rekonstrukci venkovního bazénu v hotelu Thermal.

 

Bezpečnost a Smart City

Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit města Karlovy Vary. V následujících letech budeme podporovat Městskou policii a to především v jejich snaze o navýšení počtu strážníků, ve zkvalitňování jejich technického vybavení a zázemí pro výkon služby.

 • Budeme pokračovat v modelu mobilní a pochůzkové služby městské policie, zvýšení efektivity její činnosti i v okrajových částech města.
 • Podpoříme rozšíření MKS – městského kamerového systému, modernizaci služební techniky.
 • Budeme klást důraz na profesionalitu městské policie.
 • Budeme zvažovat adresné vyhlášení tzv. „bezdávkových zón“ v problémových lokalitách.
 • Budeme aktivně řešit problematiku bezpečnosti města, zejména ulic Sokolovská a Šmeralova ve spolupráci Městské policie a Policie ČR.
 • Budeme podporovat zavádění moderních technologií v oblasti informatiky.
 • Připravíme projekt výměny veřejného osvětlení za moderní, bezpečné a úsporné LED osvětlení.
 • Necháme zpracovat koncepci moderního města „Smart City”

 

Podnikání:

Rozvoj podnikání vnímáme jako jednu z největších priorit. Budeme usilovat o maximální rozvoj malého a středního podnikání v Karlových Varech.

 • Budeme podporovat malé a střední podnikání.
 • Zasadíme se o zlepšení vztahů s podnikateli v Karlových Varech a zapojíme je do společných projektů s magistrátem města.
 • Budeme organizovat pravidelná setkání podnikatelské obce s představiteli magistrátu města.