Programové prohlášení

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Programové prohlášení koaličních partnerů ve městě Karlovy Vary pro volební období 2022 – 2026

Rada města Karlovy Vary si na základě mandátu, získaného od občanů pro volební období 2022–2026, vytyčila následující kroky, které považuje za klíčové při správě a rozvoji města Karlovy Vary.

Společným cílem všech členů Rady města a koaličních stran je rozvoj města, který nelze zabezpečit jinak než dlouhodobou koncepcí, která musí mít podporu nejen odborného zázemí, ale i co nejširšího spektra zvolených zastupitelů a občanů. Proto budeme pečlivě zvažovat veškeré návrhy a náměty bez ohledu na to, kdo je předloží.

Členové Rady města se zavázali k maximální spolupráci v rámci koaliční dohody a k vzájemnému prosazování všech cílů, směřujících zejména ke zlepšení kvality života občanů města Karlovy Vary a ke zkvalitnění služeb pro všechny občany města Karlovy Vary.

Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA
primátorka města Karlovy Vary

Rada města Karlovy Vary se při své činnosti bude řídit především těmito principy a zásadami.

Kvalitní a transparentní výkon veřejné správy:

 • Při všech rozhodovacích procesech, kterých se budou aktivně účastnit odborní pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary i externích firem, dodržovat zásady efektivity, kvality a průhlednosti.
 • Veškerá veřejná správa musí být vykonávána profesionálně s maximální vstřícností a transparentností vůči veřejnosti.
 • Budeme upřednostňovat účinnější využívání všech zákonných možností k řešení problémů města před zaváděním dalších regulací novými vyhláškami.

Efektivní vynakládání prostředků města:

 • Formou promyšlené úspory a efektivního vynakládání běžných provozních výdajů docílit navýšení výdajů na investiční výstavbu města, aniž by došlo k ohrožení provozuschopnosti.
 • Rychle reagovat na aktuální změny ve vyhlašovaných operačních programech tak, aby město bylo schopno čerpat co nejvíce finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů.

Důraz na plánované financování rozvojových aktivit dle přijatého střednědobého plánu:

 • Vypracování střednědobého integrovaného plánu rozvoje města jako základního výchozího materiálu pro plánovité investování a hospodaření města.
 • Účelné směřování finančních zdrojů na jasně a jednoznačně stanovené priority.

Podpora podnikání a propagace města:

 • Upřednostnění dlouhodobých podnikatelských záměrů s předpokladem trvalého působení ve městě.
 • Propagování města Karlovy Vary jako významného lázeňského centra s bohatými historickými, duchovními a kulturními tradicemi.

Ochrana zdraví, života a majetku občanů:

 • Bezpečnost města, jeho obyvatel a návštěvníků je jednou ze základních priorit Rady města.
 • Městská policie díky pravidelné pochůzkové službě musí být vidět na ulicích, před školami a hlavně v těch místech, kde se dá očekávat porušování zákona.

Informovanost občanů

 • Včasně, cíleně a aktuálně informovat občany města o významných skutečnostech a připravovaných rozhodnutích veřejné správy s respektem ke zpětné vazbě.

Hospodaření a správa majetku

Základním úkolem hospodářské politiky je dlouhodobě vyrovnané či přebytkové hospodaření, a to i v situaci snižování veřejných rozpočtů.

 • Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města bude udržitelný a stabilní rozpočet města.
 • Budeme klást důraz na co nejhospodárnější nakládání s majetkem města včetně snižování energetické náročnosti budov a co nejefektivnější hospodaření městských společností s akcentem na jejich přínos pro město a jeho občany.
 • Zkvalitníme přípravné práce na jednotlivé investiční projekty.
 • Vypracujeme návrh na trvalé zvýšení příjmů (zdrojů městského rozpočtu), včetně příjmů z prodeje nepotřebného majetku.
 • Budeme důsledně využívat nástroje pro zajištění úspor výdajů.
 • Budeme orientovat grantovou a dotační politiku na podporu veřejně prospěšných aktivit obohacujících život v Karlových Varech.
 • Budeme vyhledávat dotační možnosti v jednotlivých operačních programech, tak jak budou vypisovány.
 • Budeme usilovat o co největší energetickou soběstačnost města.
 • Ve spolupráci se soukromými vlastníky budeme postupně likvidovat brownfieldy např. Stará Vodárna v Tuhnicích, Pivovar v Rybářích, Solivárna v centru města, Mototechna U Koníčka.
 • Obnovitelné zdroje – fotovoltaika na veřejné a městské budovy, pomoc občanům, prověření možnosti využití geotermální energie a pyrolýzy.

Výstavba, územní rozvoj a investiční politika

Budeme řádně spravovat majetek města a odpovědným hospodařením s majetkem zabezpečíme podmínky pro život a podnikání svých občanů.

 • Na základě schváleného nového územního plánu se zaměříme na aktualizaci výběru nejvhodnějších lokalit pro novou hromadnou a individuální bytovou výstavbu a to s cílem zamezit úbytku počtu obyvatel města v posledních letech, resp. dosáhnout jeho nárůstu.
 • Budeme podporovat projekty, které přispějí k revitalizaci města a zároveň vytvoří pracovní příležitosti pro jeho obyvatele.
 • Budeme pokračovat v úsilí o zlepšení stavu veřejných prostranství a městské zeleně.
 • Budeme pokračovat v systému odborných kontrol všech mostů a lávek ve městě.
 • Podpoříme odborné kontroly opěrných zdí.
 • Ubytovnu Drahomíra zrekonstruujeme a upravíme na byty a startovací byty pro mladé rodiny.
 • Připravíme území pro výstavbu družstevních bytů v lokalitě Krokova v Drahovicích.
 • Budeme směřovat investice primárně do péče o seniory, městských komunikací, pokračování rekonstrukcí škol a školek, tržních krámků v Lázeňské ulici a dalších potřebných součástí městské infrastruktury.
 • Připravíme strategii nakládání s pozemky města i k výstavbě v městském intravilánu.
 • Zajistíme prostředky z dotačních fondů na ochranu památek a léčivých zdrojů a kolonád.
 • Vyhodnotíme současný stav dopravy v lázeňském území a zpracujeme studii změny dopravního režimu směrem k jejímu omezení a naplnění funkce klidové zóny.
 • Zahájíme přípravné práce na rekonstrukci Divadelního náměstí.
 • Zrekonstruujeme Goethovu stezku mezi GH PUPP a Galerií umění.
 • Opravíme plochu před Galerií umění.
 • Připravíme projekt výstavby městských bytů ve Východní ulici a zasadíme se o jeho realizaci.

Pozn.: seznam hlavních investičních akcí k realizaci v prvé polovině volebního období uveden v příloze.

Sociální politika a zdravotnictví

Budeme usilovat o rozšíření současné nabídky služeb. Hlavním cílem sociální politiky bude zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně, zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími způsoby.

 • Vytvoříme podmínky pro vznik chráněné dílny pro zaměstnání našich handicapovaných spoluobčanů.
 • Zmodernizujeme městské domy pro poskytování sociálních služeb.
 • Využijeme dotační zdroje na opravu daných stávajících městských objektů.
 • Formou grantů a účelových dotací budeme podporovat neziskové organizace, které poskytují sociální a podpůrné služby pro různé skupiny obyvatel.
 • Nastavíme větší spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí.
 • Vytvoříme program na podporu volnočasových aktivit pro seniory.
 • Budeme nadále provozovat Senior taxi.
 • Zavedeme senior pas v rámci Karlovarské karty s možností čerpání zvýhodněných cen pro zájezdy a výlety pořádané Dopravním podnikem Karlovy Vary.
 • • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí samoživitelek a samoživitelů, formou grantu Nadace města Karlovy¨

Školství a volnočasové aktivity

Budeme podporovat vzdělávání a školství jako zásadní investice do vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel Karlových Varů. Koncepci rozvoje jednotlivých škol budeme i nadále vytvářet s respektem k rozvíjejícím se trendům ve vzdělávání, předpokládanému demografickému vývoji v Karlových Varech a různosti jejích obyvatel tak, aby rodiče měli možnost zvolit pro své děti v blízkosti svého bydliště takové vzdělávací zařízení, které bude odpovídat jejich představám.

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci stávajících školních budov včetně vnitřního vybavení.
 • Zvýšíme důraz na získávání finančních a materiálních zdrojů – využití operačních programů fondů EU, dotací Karlovarského kraje, sponzoringu soukromých firem.
 • Zajistíme preventivní programy na zlepšení školní atmosféry, prosazování zdravého životního stylu a práce s žáky ve smyslu prevence rizikových forem chování (šikana, záškoláctví, projevy rasismu a xenofobie, vandalství, apod.).
 • Zasadíme se o uplatňování zásad zdravé výživy a moderních trendů v jídelních provozech.
 • Podpoříme aktivity, které nabízejí celoživotní vzdělávání občanů ve všech oblastech jejich života.
 • Udržíme příspěvek 1tis Kč dětem při nástupu do první třídy ZŠ.
 • Umožníme a podpoříme zřízení základní křesťanské školy a mateřské školky jako možné alternativy ke stávajícímu systému.
 • Budeme podporovat činnost neziskových organizací v oblasti sportovní výchovy mládeže, mimoškolní činnost dětí a mládeže a společné aktivity rodin s dětmi. 
 • Podpoříme dětské a mládežnické organizace, abychom dětem umožnili trávit smysluplně jejich volný čas.
 • Budeme podporovat otevření pobočky státní vysoké školy ve městě.
 • Budeme sledovat aktuální informace o demografickém vývoji obyvatelstva Karlových Varů, naplněnosti a kapacity školských zařízení a případně přijmeme adekvátní opatření.
 • I nadále budeme rozvíjet volnočasový areál Rolava a vylepšovat služby a kulturu prostředí v tomto areálu.
 • Vybudujeme až 150 nových zahrádek pro naše občany.
 • Podpoříme další rozvoj hvězdárny.

Kultura a společenské aktivity

Budeme podporovat obohacení života prostřednictvím kulturních a společenských aktivit. Budeme je rozvíjet s úctou ke kulturnímu a historickému dědictví, dlouhodobým tradicím i s ohledem na širokou škálu možností. Budeme nadále usilovat o co nejvyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných městem.

 • Udržíme podporu KSO a budeme se snažit zvýšit samofinancování tělesa, včetně propagace a marketingu v rámci lázeňského trojúhelníku podporou prostoru pro vlastní komerční činnost.
 • Budeme se snažit zapojit KSO ve větší míře do aktivit směrem k obyvatelům města.
 • Budeme vyvíjet snahu o zapojení Karlovarského kraje a dalších měst regionu do podpory KSO.
 • Budeme podporovat místní divadelní tvorbu v jednotlivých spolcích na bázi dotací.
 • Budeme se snažit oživovat veřejný prostor formou projektů podporujících zapojení veřejnosti (tzv. Street Art).
 • Zachováme a podpoříme tradiční kulturní akce, jako jsou MFF, Jazzový festival, folklorní festival apod.
 • Zachováme stávající tradiční akce pořádané městem.
 • Podpoříme významné kulturní akce přitažlivé z hlediska cestovního ruchu.
 • Podpoříme kulturní akce pro mladé lidi – festivaly.
 • Budeme aktivně podporovat kulturní vyžití i pro střední generaci a seniory – pravidelné tance s živou hudbou, odpolední čaje, zábavy apod.
 • Budeme i nadále využívat KV Arenu pro velké kulturní a významné společenské akce.
 • Podpoříme kulturní aktivity v Lidovém domě jako kulturně společenském centru ve Staré Roli.
 • Zajistíme poskytování informací o kulturních aktivitách na území města prostřednictvím Karlovarských radničních listů a webových stránek www.mmkv.cz.
 • nedělní promenády, letní bál na Zítkově kolonádě.

Sport a tělovýchova

Budeme podporovat sport a tělovýchovu především v těch jejich obsahových a organizačních formách, které umožní účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti. Chceme při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na sportovní tradice města, respektovat specifické podmínky jak města, tak regionu. Dále zachovat a rozvíjet postavení města Karlovy Vary jako regionálního centra sportu a tělovýchovy.

 • Budeme i nadále podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže zejména prostřednictvím grantového systému a budeme hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj.
 • Budeme rozvíjet sportovní zařízení v majetku města a městem podporovaná pro potřeby veřejnosti – školní hřiště, tělocvičny, sportovní haly a víceúčelová sportoviště.
 • Budeme podporovat zejména mládežnický sport, včetně podpory dobrovolných trenérů mládeže, tj. klubů a oddílů, které dlouhodobě a kvalitně s mládeží pracují.
 • Podpoříme sportovní aktivit hendikepovaných sportovců a sportujících seniorů.
 • Budeme hledat smysluplné využití bývalého areálu Vodárny v Tuhnicích pro volnočasové aktivity v návaznosti na stávající areál Meandru.
 • Budeme podporovat sportovní odvětví, jejichž činnost a výsledky budou zviditelňovat Karlovy Vary v republikovém i mezinárodním měřítku.
 • Budeme se snažit, aby se intenzivně a efektivně využívala všechna sportoviště ve městě.
 • V návaznosti na budovaná sportovní centra chceme nabídnout všechny přednosti města pro konání význačných sportovních a kulturních akcí, ale i běžných sportovních soustředění.
 • Dobudujeme chybějící kapacity sportovních zařízení a efektivně využijeme stávající ve všech místních částech města.
 • Budeme usilovat o zvýraznění postavení města jako přirozeného regionálního centra sportu.
 • Budeme i nadále pokračovat s efektivní výstavbou cyklistických stezek.
 • Zlepšíme nabídku volnočasových aktivit v areálu Rolava.
 • Budeme podporovat vrcholné sportovní akce národního a mezinárodního významu.
 • Vyvineme maximální úsilí ve snaze pokračovat v dalších etapách rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích.

Doprava a životní prostředí

Doprava a její optimální řešení významně přispívá k pocitu „lehkosti bytí“ každého občana i návštěvníka města. Zajistí snadnou přepravu osob i kvalitu a rychlost služeb, zvláště pak ve specifickém prostředí lázeňského území. Chcememít zdravé a čisté město v kterém se bude dobře žít občanům města, ale i pobývat lázeňským hostům z celého světa.

 • Budeme komplexně řešit opravu chodníků a jejich osvětlení.
 • Využijeme studii dopravy v klidu v návaznosti na podporu výstavby parkovacích domů.
 • Najdeme nové parkovací (záchytné) plochy v okrajových částech města.
 • Oprava mostů se zanedbanou údržbou ( finance)
 • Tlak na MD pro urychlenou dostavbu dálnice D6.
 • Dále budeme obnovovat vozový park autobusů MHD s důrazem na ekologii a ekonomiku jejich provozu.
 • Udržíme výhodnost dlouhodobých jízdenek v MHD: děti, studenti základních a středních škol a důchodci od 65 let zdarma.
 • Udržíme zdroj tepla CZT a tím zajistíme bezemisní ovzduší.
 • Zajistíme více nových nádob na separovaný odpad pro jeho třídění a následné ekologické zpracování.
 • Rozpracujeme možnost vypsání komplexního výběrového řízení pro svoz a likvidaci odpadu s cílem minimalizace ceny za odvoz pro domácnosti.
 • Zlepšíme zimní údržby chodníků a ulic s přednostním využitím mechanizace s ručním dočišťováním.
 • Budeme podporovat kvalifikované posouzení zeleně a vzrostlých stromů a následné odborné a koncepční zásahy.
 • Budeme spolupracovat se soukromými subjekty na obnově lesních altánů, památných míst a vyhlídek.
 • Podpoříme výsadbu květin a zeleně ve vhodných lokalitách města a rozšíříme počty závěsných květinových košů.
 • Z evropských zdrojů (Evropské investiční banky) chceme podpořit výstavbu dendrologické stezky od Lázní V až po park u Letního kina a obnovení městských jezírek.
 • Zlepšíme údržbu a ochranu parků a tím umožníme jejich širší využití bez obavy o bezpečnost.
 • Udržení vody v krajině.
 • Ombudsman pro čistotu a životní prostředí
 • Revitalizace prostředí sídlišť a obytných čtvrtí. Zapojení obyvatel do údržby a péče o zeleň v okolí bydlišť
 • Městská kompostárna/y – koncept umožňující ukládání organického odpadu bez dlouhých převozů, poblíž zahrádek a vilových čtvrtí.

Lázeňství a cestovní ruch

Budeme rozvíjet Karlovy Vary jako tradiční lázeňské a kulturně-historické destinace, podpoříme lázeňství a cestovní ruch jako klíčové oblasti pro ekonomiku města a největšího nositele zaměstnanosti ve městě.

 • Dokončíme revitalizace Vřídelní kolonády včetně jejího okolí.
 • Zaměříme se na cílenou a efektivní propagaci města v rámci České republiky a zahraničí.
 • Budeme využívat potenciálu Karlových Varů v oblasti cestovního ruchu jako destinace s kulturně-historickým dědictvím města a regionu, destinace hostící vrcholné sportovní události, destinace golfové a kongresové.
 • Podpoříme výstavbu parkovacích domů, záchytných parkovišť a výstavby navigačního a informačního systému.
 • Zajistíme rekonstrukci parkoviště pro autobusy KOME a jeho zázemí.
 • Budeme klást důraz na podporu kvality služeb v lázeňství a cestovním ruchu s odpovídající strategií v oblasti investic, marketingu a dalších činností zajišťujících podmínky pro návštěvníky města a fungování systému jako celku.
 • Podpoříme rozvoj kongresové turistiky s rozvojem nových trendů v cestovním ruchu.
 • Budeme pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce vyjádřené v uzavřených partnerských smlouvách.
 • Podpoříme vznik vzdělávacího systému v lázeňském lékařství, balneologii, fyzioterapii – zakotvení fakulty/katedry veřejné vysoké školy ve městě.
 • Budeme se snažit přiblížit lázeňství obyvatelům města.
 • Budeme podporovat rekonstrukci předprostoru hotelu Thermal včetně náplavky.

Bezpečnost a smart city

Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit města Karlovy Vary. Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležitý je pro běžného občana pocit bezpečí. Za nejdůležitější považujeme především nadále rozvíjet spolupráci s bezpečnostními složkami působícími v Karlových Varech. V následujících letech budeme podporovat Městskou policii a to především v její snaze o zkvalitňování technického vybavení a zázemí pro výkon služby.

 • Budeme pokračovat v modelu mobilní obchůzkové služby městské policie, zvýšení efektivity její činnosti v okrajových částech města, zvláště v pěších zónách pěší hlídky.
 • Podpoříme modernizaci a rozšíření MKS – městského kamerového systému, modernizace služební techniky.
 • Zajistíme posílení dohledu u dětských hřišť, škol, sportovních a volnočasových areálů.
 • Budeme klást důraz na profesionalitu městské policie.
 • Zvýšíme bezpečnost v jednotlivých částech města i v lázeňském území.
 • Připravíme výměnu veřejného osvětlení za moderní, bezpečné a úsporné LED osvětlení.
 • Budeme podporovat zavádění moderních technologií v oblasti informatiky.
 • Necháme zpracovat koncepci moderního města “SMART City” s důrazem na bezpečnost občanů.

Členové rady města Karlovy Vary:

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA (ANO 2011)

Mgr. Tomáš Trtek (ANO 2011)

Martin Dušek (ANO 2011)

Ing. Lubomír Kovář (ANO 2011)

MUDr. Jiří Penc (ANO 2011)

Dott. Mag. Radka Murasová (ANO 2011)

Miroslav Vaněk (Karlovaráci)

Václav Skuhravý (Karlovaráci)

Ing. Petr Bursík (ODS)