O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Chebský most čeká rekonstrukce

Chebský most, inženýrskou konstrukci plnící svou dopravní roli, ale také kulturní památku a významnou městskou spojnici, čeká rekonstrukce

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) ve výběrovém řízení vybrala čtyři architektonická studia, která souběžně zpracovala vlastní pohled na návrh rekonstrukce. Tyto návrhy budou nyní předloženy radě města s odborným doporučením jedné, která bude podkladem pro zpracování další fáze projektové dokumentace. Všechny čtyři návrhy také budou poté prezentovány veřejnosti.

Primárním důvodem rekonstrukce mostu je výsledek diagnostického průzkumu provedeného v roce 2019, který stanovuje termín nutné rekonstrukce na rok 2024 – 2025. V případě části mostu nad řekou se výsledek špatného technického stavu týká především novodobé mostovky. Historická kamenná konstrukce je opravitelná bez zásahu do jejího vzhledu. Část mostu nad železnicí v pravobřežním předpolí je součástí aktuálně připravované územní studie širšího centra města a primárním důvodem její rekonstrukce je vedle technického stavu potřeba novou podobou přemostění naplňovat koncepci rozvoje území.

Chebský most je hodnotným technickým dílem z druhé poloviny 19. století. Z historických pramenů je patrné, jakým způsobem k sobě Karlovy Vary a Rybáře dorůstaly a místem jejich spojení je právě Chebský most, který byl již od počátku koncipován jako důstojná spojnice obou tehdy ještě samostatných měst. Dnes již toto spojení měst díky zásahům novodobé historie tak zřejmé není a je jedním z velkých úkolů města toto místo rehabilitovat.

Za pozornost stojí vysoká kvalita provedené kamenické práce. Podstatná část konstrukcí mostu je původní. Značných změn doznala mostovka s chodníky a zábradlím, což lze považovat za drobnou estetickou újmu, avšak celkové architektonické vyznění nebylo výrazně narušeno. Studie řeší podobu nejen historické části mostu nad řekou, ale též mostu, který vede přes železnici na náměstí Republiky.

Zadáním pro architekty bylo nejen navrhnout novou podobu mostu, ale také řešit jeho předpolí. Na obou březích řeky Ohře je předpolí mostu řešeno tak, že vytváří spíše bariéru pro přirozený průchod místem. Na pravobřežním předpolí mostu – náměstí Republiky most ústí do frekventované křižovatky a pěší prostupnost místem je zajištěna prostřednictvím podchodu. Levobřežní předpolí mostu nevytváří příjemné prostředí pro pěší prostup. Chodec je nucen překonat dopravně zatížený průtah po úzkém chodníku a nemá prakticky možnost přejít ulici v příčném směru. Spojení je tak nejen nepříjemné, ale zároveň komplikované při návaznostech na budovu magistrátu v ulici U Spořitelny a Horní nádraží.

Právě byla dokončena územní studie širšího centra řešící urbanistické zahušťování pravého břehu řeky Ohře od soutoku řek Ohře a Teplá po Plynárenskou lávku, resp. území Meandru Ohře a lokality Staré vodárny. Studie navrhuje mimo jiné také nové dopravní řešení v předpolí mostu, svedení nové pravobřežní ulice pod Chebský most, s tím související dopravní zklidnění na náměstí Republiky a vytvoření důstojného nástupu k řece. Tato studie již byla součástí zadání pro architekty a ti měli za úkol navrhnout rekonstrukci a novou podobu mostu tak, aby se na zmíněnou studii dalo navázat. Chebský most by měl v postupné proměně území sehrát roli především městského mostu se zklidněnou motorovou dopravou a dostatečným komfortem pro pěší a cyklisty. V budoucnu po výstavbě nového mostu v prodloužení ulice Charkovská a spojení s ulicí Sokolovskou může být z Chebského mostu úplně vyloučena motorová doprava a ten se stane pěší spojnicí v rámci městského centra.

Všechny čtyři návrhy budou veřejnosti představeny v květnu formou venkovní výstavy na náměstí Dr. M. Horákové před KAM KV°. Nyní si můžete prohlédnout studie na fotkách a dokumentech

Dokumenty:

Zdroj a foto: KAM KV