Tématický volební program

Hnutí Karlovaráci představuje svůj tématický volební program pro volební období 2018-2022: 1. Karlovaráci pro seniory

  Budeme usilovat o rozšíření současné nabídky služeb pro seniory. Cílem bude poskytovat takové služby, o něž bude konkrétní senior stát.

  Vybrané body programu hnutí KARLOVARÁCI pro seniory:

  • Rozšíříme domy pro seniory s volitelnou pečovatelskou službou.
  • Podpoříme výstavbu soukromého zařízení pro seniory na Růžovém Vrchu.
  • Zřídíme nové kontaktní místo na Magistrátu města pro seniory – SENIOR POINT, kde zaškolený úředník pomůže seniorům vyřídit jejich záležitosti.
  • Schválíme novou ,,Senior komisi města” jako poradní orgán Rady města.
  • Schválíme nové přepravní podmínky v městské hromadné dopravě, pro seniory 65 let ZDARMA.
  • Zajistíme zajíždění nové linky autobusu MHD před karlovarskou Nemocnici.
  • Zvýšíme bezpečnost v jednotlivých částech města i v lázeňském území.
  • Podpoříme projekt ,,emergency pointů” ve všech částech města s propojením na PCO pult Městské policie.
  • Zajistíme kulturní vyžití pro seniory – pravidelné pořádání tanců s živou hudbou, čaje, zábavy apod.
  • Schválíme svoz a likvidaci komunálního odpadu ZDARMA.
  • Vytvoříme program na podporu volnočasových aktivit pro seniory.

  KARLOVARÁCI nevnímají stáří jako obtíž, chtějí stárnoucím spoluobčanům zachovat důstojnost a radost ze života.


 2. Karlovaráci pro rodinu

  Dobře víme, že mezi priority každého dospělého a odpovědného jednice patří zajištění kvalitního bydlení a jistota pracovního místa.

  Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI pro rodinu:

  • Podpoříme družstevní bytovou výstavbu bytů v Krokově ulici v Drahovicích a rekonstrukci ubytovny Drahomíra na moderní startovací byty.
  • Schválíme Městskou hromadnou dopravu pro děti, mládež do 19 let a seniory nad 65 let ZDARMA, pro další obyvatele Karlových Varů pak výrazné zlevnění jízdného.
  • Zlepšíme hlídání dětských hřišť a zajistíme efektivní výstavbu cyklistických stezek.
  • Budeme dále rozvíjet systém pravidelných návštěv dětí v kulturních zařízeních města.
  • Schválíme karlovarským prvňáčkům příspěvek 1.000,- Kč na nákup školních pomůcek.
  • Podpoříme modernizaci a vybavenost základních škol a mateřských škol.
  • Schválíme svoz a likvidaci komunálního odpadu

  KARLOVARÁCI chtějí zastavit neustálý pokles počtu obyvatel Karlových Varů. Tím, že lidé už v Karlových Varech nechtějí dále žít, stěhují se do okolních obcí a mladí lidé se po škole nevracejí zpět domů, netrpí jen naše pověst „padesátitisícového města“, o niž jsme přišli již v minulých letech. Odlivem lidí trpí ti, co zůstávají a sledují odchod svých rodin a přátel.


 3. Karlovaráci pro mladé

  V Karlovarské populaci trvale klesá podíl mladých lidí. To, že se mladí lidé začínají stěhovat do okolí města, potvrzují vedle statistiků i demografové. Podle nich to má racionální důvody. V okolí města jsou k mání levnější byty a domy než přímo ve městě.

  Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI pro mladé:

  • Zavedeme ,,Karlovy Vary – smart city” aby se nám žilo lépe.
  • Podpoříme družstevní bytovou výstavbu bytů v Krokově ulici v Drahovicích a rekonstrukci ubytovny Drahomíra na moderní startovací byty.
  • Podpoříme vyřízení úředních záležitostí z domova – větší podíl elektronizace úřadu.
  • Rozšíříme odborné přednášky v základních a středních školách v rámci prevence kriminality.
  • Podpoříme méně známé sporty a malé sportovní kluby.
  • Podpoříme další zavádění moderních technologií v oblasti informatiky.
  • Podpoříme myšlenku vysokého školství na území města, zejména oborů, které přispějí k rozvoji města Karlovy Vary.
  • Zajistíme funkčnost a rozvoj současných kulturních a sportovních zařízení ve městě.
  • Budeme usilovat o smysluplné využití bývalého areálu Vodárny v Tuhnicích pro volnočasové aktivity v návaznosti na stávající meandr
  • Podpoříme malé a střední podnikání, rozvoje řemesel a služeb.

  KARLOVARÁCI chtějí postupnými konkrétními kroky značně zpříjemnit život mladým občanům Karlových Varů, ušetřit nejen jim spoustu zbytečných nákladů a poplatků. Tím uděláme Karlovy Vary atraktivními nejen na pohled, ale především příjemnými pro život mladých lidí.


 4. Karlovaráci pro sport a volný čas

  Chceme podporovat sport a tělovýchovu především v těch jejich obsahových a organizačních formách, které umožní účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti.

  Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI pro sportovce a volný čas:

  • Budeme věnovat zvýšenou pozornost tělesné výchově a sportu dětí ve školách
  • Budeme dbát na jejich kvalitu již v MŠ a na 1.stupni ZŠ jako nejdůležitějšího předpokladu vzniku a rozvoje celoživotního zájmu o sportování.
  • Postaráme se o ekonomické zajištění sportu a budeme hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj.
  • Dobudujeme chybějící kapacity sportovních zařízení a efektivně využijeme stávající ve všech místních částech města.
  • Budeme usilovat o zvýraznění postavení města jako přirozeného regionálního centra sportu.
  • Zajistíme efektivní výstavbu cyklistických stezek.
  • Zlepšíme nabídku volnočasových aktivit (zvířecí farma, dětské centrum) v areálu Rolava.
  • Doplníme chybějící sociální zařízení a zázemí v areálu Meandru.
  • Schválíme sportovní radu a podpoříme průběžnou úpravu systému finanční podpory na tělovýchovnou činnost a sportovní akce tak, aby byl co nejjednodušší a spravedlivý.
  • Nastavíme nový systém podpory vrcholového, mládežnického a masového sportu na všech úrovních s dlouhodobým finančním výhledem.
  • Podpoříme méně známé sporty a malé sportovní kluby.
  • Podpoříme kvalitnější formu vzájemné spolupráce mezi městem a zainteresovanými sportovními organizacemi.

  KARLOVARÁCI chtějí při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na sportovní tradice města, respektovat specifické podmínky jak města, tak regionu. Dále zachovat a rozvíjet postavení města Karlovy Vary jako regionálního centra sportu a tělovýchovy.


 5. Karlovaráci pro kulturu

  Pokud se bude posilovat kultura, budou se vytvářet předpoklady nejen ke společenskému, ale také k ekonomickému růstu. Aby byly Karlovy Vary atraktivním pro své obyvatele a návštěvníky, měl by být soběstačným, ekonomicky silným a demokratickým městem s vysokou úrovní kvality života.

  Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI pro kulturu:

  • Vytvoříme podmínky pro všestranný rozvoj kultury, kde by byly po stránce obsahové i formátové uspokojeny, ale pokud možno v maximální možné míře všechny skupiny.
  • Budeme se snažit odstranit problém s nedostatkem prostor pro kulturní aktivity, který je pro pořádání kulturních akcí ve většině případů zcela nevyhovující.
  • Budeme podporovat spolkovou činnost, malé hudební kluby a místní pouliční muzikanty.
  • Karlovarský symfonický orchestr vnímáme jako klíčový kulturní atribut města.
  • Budeme usilovat o vyřešení havarijního stavu budovy kina ve Staré Roli.
  • Zajistíme kulturní vyžití pro střední generaci a seniory – pravidelné tance s živou hudbou, čaje, zábavy.
  • Zasadíme se o zajištění funkčnosti a rozvoje současných kulturních zařízení.
  • Podpoříme průběžnou úpravu systému finanční podpory KSO, Karlovarského Divadla, kulturní činnosti, významných kulturních akcí, volnočasových aktivit dětí a mládeže tak, aby byl co nejjednodušší, spravedlivý a s dlouhodobým finančním výhledem,
  • Budeme využívat KV Arenu na velké významné akce jako skutečné kulturní centrum.
  • Budeme podporovat zřízení výpravné expozice starých Karlových Varů v Zámecké věži – sen Karlovarských pamětníků.

  KARLOVARÁCI dlouhodobě podporují veřejné kulturní služby, tak aby lidé byli spokojeni s životem ve městě, aby docházelo k posilování soudržnosti komunity, udržování příznivé vzdělanostní a věkové struktury populace atd.


 6. Karlovaráci a vize

  Kromě dopravní a technické infrastruktury, kromě ploch pro bydlení, je potřebné garantovat obyvatelům jak sociální jistoty, tak podmínky k uspokojování potřeb a zájmů v jiných oblastech lidského života, přispívat k utváření pozitivních způsobů jednání lidí, přispívat k prohloubení komunikace mezi lidmi, k tvorbě aktivního způsobu života, k pocitu sounáležitosti s místem, s městem.

  Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI a vize:

  • Budeme usilovat o obnovu lesních cest.
  • Zabráníme výstavbě nového integrovaného dopravního terminálu na Tržnici a podpoříme odborný návrh přemístění Integrovaného dopravního terminálu na Dolní nádraží.
  • Ve spolupráci s ŘSD ČR budeme usilovat o výstavbu nového Knollova mostu přes řeku Ohři v Tuhnicích.
  • Vřídelní kolonádu – vnímáme jako symbol města, opravíme technologie pramenů i Vřídla a začneme s přípravou vypsání veřejné architektonické soutěže na řešení prostoru dnešní Vřídelní kolonády.
  • Dokončíme územní plán jakožto nejdůležitější dokument pro rozvoj města.
  • Budeme usilovat o smysluplné využití bývalého areálu Vodárny pro volnočasové aktivity v návaznosti na stávající meandr.
  • Budeme hledat možnosti výstavby Blanenského pavilonu ve Smetnových sadech.
  • Budeme podporovat rekonstrukci venkovního bazénu v hotelu Thermal.
  • Zajistíme důstojné místo pro prodej místních produktů s využitím objektu městské tržnice.

  KARLOVARÁCI se budou snažit dosáhnout postupnými konkrétními kroky, které ve svém důsledku značně zpříjemní život občana Karlových Varů, ušetří mu spoustu zbytečných nákladů a poplatků. Tím uděláme Karlovy Vary atraktivní nejen na pohled, ale především atraktivní pro příjemný život.


 7. Karlovaráci čistota a doprava

  Doprava a její optimální řešení významně přispívá k pocitu „lehkosti bytí“ každého občana i návštěvníka města. Zajistí snadnou přepravu osob i kvalitu a rychlost služeb, zvláště pak ve specifickém prostředí lázeňského území.

  • Budeme komplexně řešit opravu chodníků a jejich osvětlení.
  • Konečně vystavíme chodník mezi Sedlecem a Růžovým Vrchem.
  • Dokončíme studii dopravy v klidu s podporou výstavby parkovacích domů.
  • Podpoříme zachování zdroje tepla CZT a tím zajistíme bezemisní ovzduší.
  • Najdeme nové parkovací (záchytné) plochy v okrajových částech města.
  • Upravíme jízdní řády a provoz MHD podle praktických potřeb občanů.
  • Investujeme 100 mil Kč do modernizace a údržby chodníků.
  • Dále budeme rozvíjet projekt Karlovarské karty.
  • Zvýhodníme vjezd elektrovozů do lázeňského území.
  • Nastavíme systém odborných kontrol všech mostů a lávek ve městě.
  • Zajistíme více nových nádob na separovaný odpad pro jeho třídění a následné ekologické zpracování.
  • Vyřešíme vjezd na třídu T.G.M. (pomocí vjezdových bran) a vrátíme původní čas vyhrazený k zásobování jak na třídu T.G.M tak v lázeňském území.
  • Zlepšíme zimní údržby chodníků a ulic s přednostním využitím mechanizace s ručním dočišťováním.
  • Budeme podporovat kvalifikované posouzení zeleně a vzrostlých stromů a následné odborné a koncepční zásahy.
  • Zlepšíme údržbu a ochranu parků a tím umožníme jejich širší využití bez obavy o bezpečnost.
  • Využijeme tvořivých schopností mladých a zájmových akcí škol při péči o jednotlivé části parků.